GFT odnotowuje udane rozpoczęcie roku 2016, z 10-procentowym wzrostem przychodu

GFT odnotowuje udane rozpoczęcie roku 2016, z 10-procentowym wzrostem przychodu

  • Skonsolidowane przychody wzrosły o 10%, do 97.39 milionów EUR w I kwartale 2016
  • Oddział Continental Europe odnotowuje wzrost przychodów o 24%, do 46.05 milionów EUR.
  • Wzrost zysków (EBITDA) o 6 procent, do 10.15 milionów EUR.
  • Wytyczne na rok 2016 utrzymane

Stuttgart, 12 maja 2016 - GFT Technologies SE (GFT) dokonało obiecującego postępu w pierwszym kwartale 2016, odnotowując wzrost zarówno w przychodach, jak i zyskach. O ile oddział Continental Europe ogłosił silny wzrost, tempo rozwoju w oddziale Americas & UK nieco spowolniło. Czynnikiem wzrostu ponownie okazał się popyt na rozwiązania służące cyfryzacji procesów biznesowych i implementacji wymagań zgodności w sektorze finansowym. Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki działalności w sezonowo najsłabszym pierwszym kwartale roku, GFT potwierdziło swoje wytyczne na cały rok 2016.

 

Solidny wzrost w przychodach i zyskach

Skonsolidowane przychody wzrosły z roku na rok o 10 procent, do 97.39 milionów EUR w pierwszym kwartale 2016 (I kwartał 2015: 88.52 miliony EUR). Po uwzględnieniu przychodów wniesionych przez hiszpańską firmę Adesis Netlife S.L. (Adesis), przejętą w lipcu 2016, wzrost organiczny GFT wyniósł 6 %. Przychody uzyskane w Wielkiej Brytanii wyniosły 34.97 milionów EUR w pierwszym kwartale 2016, spadając tym samym o 13% w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim (I kwartał 2015 40.21 milionów EUR). Było to spowodowane przesunięciami w budżetach pewnych klientów z Wielkiej Brytanii do USA, a także opóźnieniami w decyzjach projektowych w bankowości inwestycyjnej. Nastąpił powiązany wzrost w przychodach generowanych w USA o 40 procent, do 12.57 EUR (I kwartał 2015: 9.01 milionów EUR). W Hiszpanii, GFT uzyskało znaczący wzrost wynoszący 85%, do 17.37 milionów EUR (I kwartał 2015: 9.38 milionów EUR). Popyt ze strony banków detalicznych na rozwiązania służące do cyfryzacji ich procesów biznesowych utrzymał się na wysokim poziomie na przestrzeni pierwszych trzech miesięcy roku.

W I kwartale 2016, zyski przed spłatą odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA) wzrosły o 6%, do 10.15 milionów EUR (w roku poprzednim: 9.61 milionów EUR). Zyski przed opodatkowaniem (EBT) o wartości 7.04 miliona EUR przekroczyły nieco wynik zeszłoroczny (w roku poprzednim: 6.89 milionów EUR). Zyski na akcję wzrosły do 0.21 EUR (I kwartał 2015: 0.18 EUR).

Zmiana w sprawozdawczości segmentów działalności od dnia 1 stycznia 2016

Sprawozdawczość segmentów działalności GFT uległa zmianie i weszła w życie 1 stycznia 2016. W rezultacie sprzedaży oddziału zajmującego się wsparciem zatrudnienia emagine, struktura elementów firmy, które zajmowały się tymi segmentami uległa zmianie. Dotychczasowy poddział biznesowy GFT został podzielony na segmenty Americas & UK oraz Continental Europe. Liczby z zeszłego roku zostały odpowiednio dostosowane. Segment Americas & UK zawiera firmy działające w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Brazylii, na Kostaryce, w Meksyku i Peru. Segment Continental Europe zawiera firmy działające w Niemczech, we Włoszech, w Polsce, Szwajcarii i w Hiszpanii.


Trendy przychodów i zysków oddziałów biznesowych

W I kwartale 2016, oddział biznesowy Americas & UK ogłosił przychód 51.18 milionów EUR, który praktycznie nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego (I kwartał 2015: 51.46 milionów EUR). Oddział biznesowy Continental Europe osiągnął wzrost przychodu o 24%, do 46.05 milionów EUR (I kwartał 2015: 37.05 milionów EUR).

Wkład z zysków przed opodatkowaniem (EBT) segmentu Americas & UK spadł z 3.24 milionów EUR w I kwartale 2015 do 1.08 miliona EUR w raportowanym okresie. Spadek ten był głównie spowodowany zwiększeniem zatrudnienia w oddziałach w Wielkiej Brytanii i USA związanym z nadchodzącymi projektami, które nie weszły jeszcze w fazę implementacji produkcyjnej. Segment Continental Europe zaraportował zyski przed opodatkowaniem na poziomie 4.65 milionów EUR (I kwartał 2015: 3.92 miliony EUR), co oznacza wzrost o 19%. Zwiększona alokacja kosztów na segmenty Americas & UK, a także Continental Europe miała pozytywny wpływ na zyski w kategorii Pozostałe, które wzrosły do 1.31 miliona EUR (Q1/2015: -0.27 miliona EUR).

Liczba zatrudnionych wzrasta do niemal 4200

Na dzień 31 marca 2016, GFT zatrudniało łącznie 4159 pracowników pełnoetatowych - co daje roczny wzrost w wysokości 28% (31 marca 2015: 3257). Wzrost liczby zatrudnionych wynika z przejęcia Adesis z 200 pracownikami w Hiszpanii i 77 w Meksyku, a także z zatrudnienia nowych pracowników - przede wszystkim w centrach w Hiszpanii, Brazylii, Polsce i na Kostaryce.

Perspektywa na 2016

Zgodnie z oczekiwaniami, zanotowaliśmy dobry początek roku finansowego 2016 - z wzrostem przychodów na poziomie 10%. Nadal z łatwością udaje nam się wyprzedzać rynek. Eksperci branżowi Gartnera przewidują, że w roku 2016 banki zwiększą swoje wydatki na usługi IT o 4.8%. Przewidujemy, że budżety IT przeznaczone na implementację wymagań zgodności w sektorze finansowym pozostaną na wysokim poziomie, z dalszym wzrostem inwestycji w cyfryzację procesów biznesowych. W tym kontekście, utrzymujemy nasze wytyczne na rok 2016” powiedział Ulrich Dietz, CEO GFT.

GFT przewiduje przychody na poziomie 410 milionów EUR za cały rok 2016. Firma planuje osiągnąć EBITDA na poziomie 48.5 milionów EUR i EBT na poziomie 35 milionów EUR za cały rok.

Dodatkowe dane

Na dzień 31 marca 2016, środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz papierów wartościowych wyniosły 42.88 milionów EUR i były tym sam 4.10 milionów EUR poniżej wartości na rok 2015 (31 grudnia 2015: 46.98 milionów EUR). Kapitał akcyjny na dzień 31 marca 2016 wyniósł 124.77 milionów EUR, dając tym samym wzrost o 0.32 miliona EUR od końca okresu raportowania 2015 (31 grudnia 2015: 124.45 milionów EUR). Na dzień 31 marca 2016, aktywa ogółem spadły o 0.75 miliona EUR i wyniosły 326.06 milionów EUR (31 grudnia 2015: 326.81 milionów EUR). Na dzień 31 marca 2016, wskaźnik kapitału akcyjnego pozostał niezmieniony na poziomie 38% (31 grudnia 2015: 38 procent).

Szczegółowe dane finansowe można znaleźć w sekcji Relacje Inwestorskie na stronie internetowej http://www.gft.com/ir.

 

Kluczowe dane (niebadane) zgodnie z MSSF
(odchylenia możliwe ze względu na różnice wynikające z zaokrągleń)

mln EUR

01/01/-31/03/2016

01/01/-31/03/2015

Przychód

97.39

88.52

EBITDA

10.15 9.61

EBIT

7.40 7.25

Zysk przed opodatkowaniem (EBT)

7.04 6.89

Zysk netto bieżącego okresu

5.57 4.74

Zysk na akcję

(w EUR)

0.21 0.18

Kapitał akcyjny
w EUR

38
(31/03/2016)

38
(31/12/2015)

Pracownicy (pełnoetatowi) na dzień 31 marca

4159

3257
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji