GFT podtrzymuje pozytywny trend i zwiększa przychody o 15 procent w III kwartale 2016 r.

  • Skonsolidowane przychody wzrosły o 15%, do 106.25 mln EUR w III kwartale
  • Postępująca digitalizacja w sektorze usług finansowych pozostaje główną siłą napędową wzrostu
  • Zyski (EBITDA) w III kwartale wzrosły o 8 procent do 12.46 mln EUR
  • Wytyczne na pełny rok 2016 potwierdzone

Stuttgart, 10 listopada 2016 r. - GFT Technologies ogłasza zyski za III kwartał i pierwsze 9 miesięcy roku 2016. Korzystny trend biznesowy z pierwszych 6 miesięcy roku został utrzymany w III kwartale. Duże zapotrzebowanie banków detalicznych na rozwiązania służące digitalizacji procesów biznesowych po raz kolejny okazało się być główną siłą napędową wzrostu. Dalsze tempo wzrostu to rezultat projektów związanych z implementacją wymagań regulacyjnych. Wytyczne podane w raporcie okresowym z 30 czerwca 2016 r. na rok finansowy 2016 zostały potwierdzone.

Trendy w przychodach i zyskach w III kwartale 2016 r.

Skonsolidowane przychody wzrosły o 15 procent z roku na rok, do 106.25 mln EUR w III kwartale 2016 r. (kwartał III 2015 r.: 92.72 mln EUR). Po uwzględnieniu przychodów wniesionych przez firmy przejęte w lipcu 2015 r. (Adesis Netlife S.L.) i kwietniu 2016 r. (Habber Tec Brazil), wzrost organiczny GFT w III kwartale wyniósł 12%.

Segment Continental Europe wygenerował dynamiczny wzrost o 24% do 48.91 mln EUR w III kwartale (kwartał III 2015 r.: 39.41 mln EUR) i stanowił 46% (kwartał III 2015 r.: 43%) skonsolidowanego przychodu. Po raz kolejny, wzrost ten był w głównej mierze spowodowany silnym zapotrzebowaniem klientów z sektora bankowości detalicznej na rozwiązania służące digitalizacji procesów biznesowych.

Pomimo słabego trendu rynkowego w sektorze bankowości inwestycyjnej, segment Americas & UK (który składa się głównie z klientów z sektora bankowości inwestycyjnej) odnotował wzrost przychodu o 4% do 55.40 mln EUR w III kwartale (III kwartał 2015 r.:  53.31 mln EUR). Wyniki tego segmentu stanowiły 52% skonsolidowanego przychodu (kwartał III 2015 r.: 57%).

W III kwartale 2016 r., zyski przed spłatą odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA) wzrosły o 8%, do 12.46 mln EUR (III kwartał 2015 r.: 11.50 mln EUR). Zyski przed opodatkowaniem (EBT) wzrosły o 7% do 9.11 mln EUR (III kwatał 2015 r.: 8.51 mln EUR). Z uwagi na podwyższoną stawkę podatku, zyski na akcję spadły do 0.23 EUR (III kwartał 2015 r.: 0.25 EUR).

Trendy w przychodach i zyskach w pierwszych 9 miesiącach 2016 r.

W ciągu pierwszych 9 miesięcy roku 2016, GFT zwiększyło swoje przychody o 16 procent do 314.28 mln EUR (pierwsze 9 miesięcy roku 2015: 271.48 mln EUR). Po uwzględnieniu przychodów wniesionych przez przejęte firmy Adesis i Haber Tec Brazil, GFT osiągnęło wzrost organiczny o wysokości 12 procent w ciągu pierwszych 9 miesięcy roku.

Przychód w segmencie Continental Europe wzrósł o 27 procent do 145.62 mln EUR w ciągu pierwszych 9 miesięcy roku (pierwsze 9 miesięcy roku 2016: 114.37 mln EUR) i stanowił 46 procent przychodu skonsolidowanego (pierwsze 9 miesięcy roku 2015: 42 procent).

W segmencie Americas & UK, przychody w ciągu pierwszych 9 miesięcy roku wzrosły o 6 procent do 166.24 mln EUR (pierwsze 9 miesięcy roku 2015: 157.11 mln EUR). W rezultacie, wkład tego segmentu w skonsolidowanych przychodach pierwszych 9 miesięcy roku wynosił 53% (pierwsze 9 miesięcy roku 2015: 58%).

Zyski przed spłatą odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA) w ciągu pierwszych 9 miesięcy roku wzrosły o 9% do 34 mln EUR (pierwsze 9 miesięcy roku 2015: 31.30 mln EUR). Wartość ta uwzględnia negatywne efekty kursu walut o wartości -2.42 mln EUR z pierwszych 6 miesięcy roku powodowane dewaluacją funta brytyjskiego w okresie po referendum Brexit. Efekty te miały jedynie marginalny wymiar w trzecim kwartale. Wynik przed opodatkowaniem na pierwsze 9 miesięcy roku wzrósł o 4 procent do 23.71 mln EUR (pierwsze 9 miesięcy 2015: 22.75 mln EUR). Zyski na akcję wzrosły do 0.69 EUR w ciągu pierwszych 9 miesięcy roku (pierwsze 9 miesięcy roku 2015: 0.59 EUR).

Liczba zatrudnionych wzrasta do ponad 4700

Na dzień 30 września 2016 r., GFT zatrudniało łącznie 4749 pracowników na pełnym etacie, co daje doroczny wzrost 22 procent (30 września 2015 r.: 3897). Wzrost ten wynika z przejęcia Haber Tec Brazil ze 102 pracownikami, a także z zatrudniania nowych pracowników - przede wszystkim w centrach produkcji oprogramowania firmy w Hiszpanii, Brazylii, Polsce i na Kostaryce.

Prespektywa na 2016 r.

Wytyczne opublikowane wraz z wynikami po połowie roku 2016 zostały zrealizowane. GFT spodziewa się przychodu 420 mln EUR za cały rok (2015 r.: 373.51 mln EUR), z wynikiem EBITDA w wysokości 46.50 mln (2015 r.: 44.56 mln EUR) i EBT w wysokości 33 mln (2015 r.: 32.52 mln EUR).

- W trzecim kwartale GFT kontynuowało wzrost zgodnie z oczekiwaniami - mówi Ulrich Dietz, CEO GFT. - Zachęcający rozwój segmentu Continental Europe potwierdza świetną pozycję naszej firmy w kontekście digitalizacji procesów biznesowych - kluczowego zagadnienia przyszłości. Przewiduje się, że wdrożenie zmian regulacyjnych pozostanie ważnym przedmiotem inwestycji.

Dodatkowe dane

Na dzień 30 września 2016 r., wartość środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz papierów wartościowych wyniosła 44.08 mln EUR i była tym samym o 2.90 mln EUR poniżej wartości na koniec roku 2015 (31 grudnia 2015 r.: 46.98 mln EUR). Kapitał własny w wysokości 126.79 mln EUR na dzień 30 września 2016 r. był o 2.34 mln EUR wyższy niż wartość z bilansu na dzień 31 grudnia 2015 r. (124.45 mln EUR). Na dzień 30 września 2016 r., aktywa ogółem wzrosły o 20.85 mln EUR, do 347.66 mln EUR (31 grudnia 2015 r.: 326.81 mln EUR). Na dzień 30 września 2016 r., wskaźnik kapitałowy wynosił 36 procent i był tym samym 2% poniżej wartości z końca roku (31 grudnia 2015 r.: 38%).

Szczegółówe dane finansowe można znaleźć w sekcji Relacje Inwestorskie na stronie internetowej: http://www.gft.com/ir

Kluczowe dane (bez audytu, IFRS) 

(odchylenia możliwe ze względu na różnice wynikające z zaokrągleń)

W milionach EUR

III kwartał 2016

III kwartał 2015

∆ %

Przychód

106.25

92.72

15%

EBITDA

12.46

11.50

8%

EBIT

9.54

8.87

8%

Zyski przed opodatkowaniem (EBT)

9.11

8.51

7%

Zysk netto za dany okres

5.87

6.59

-11%

Zysk/akcje w EUR

0.23

0.25

-11%

Wskaźnik kapitałowy
w %

36
(30.09.2016)

38
(31.12.2015)

-

Pracownicy (pełnoetatowi) na dzień 30.09

4,749

3,897

22%

 

W milionach EUR

Pierwsze 9 miesięcy 2016

Pierwsze 9 miesięcy 2015

∆ %

Przychód

314.28

271.48

16%

EBITDA

34.00

31.30

9%

EBIT

25.40

23.85

7%

Zyski przed opdatkowaniem (EBT)

23.71

22.75

4%

Zysk netto za dany okres

18.08

15.44

17%

Zysk/akcje w EUR

0.69

0.59

17%

Wskaźnik kapitałowy
w %

36
(30.09.2016)

38
(31.12.2015)

-

Pracownicy (pełnoetatowi) na dzień 30.09

4,749

3,897

22%