GFT odnotowuje w pierwszej połowie 2017 r. wzrost skonsolidowanych przychodów o 5%

  • W pierwszej połowie 2017 r. skonsolidowane przychody wzrosły o 5% do 217,77 mln EUR
  • Przychody w Europie kontynentalnej wzrosły o 15% do 111,55 mln EUR
  • Skonsolidowany zysk EBITDA spadł ze względu na pozycje nadzwyczajne o 15% do 18,34 mln EUR
  • W całym 2017 r. GFT spodziewa się niewielkiego wzrostu przychodów względem ubiegłego roku

Stuttgart, 10 sierpnia 2017 r. — Firma GFT Technologies SE (GFT) opublikowała swoje wyniki za pierwszą połowę i drugi kwartał 2017 r. Łączne skonsolidowane przychody w pierwszych sześciu miesiącach były o 5% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dalszy dynamiczny wzrost odnotowano w sektorze rozwiązań cyfrowych w Europie kontynentalnej — przychody zwiększyły się tu w pierwszej połowie roku o 15%. W regionie obejmującym Amerykę i Wielką Brytanię przychody spadły o 5% rok do roku ze względu na działania oszczędnościowe podjęte przez dwóch ważnych klientów z sektora bankowości inwestycyjnej. Pozycje nadzwyczajne związane z restrukturyzacją i zmianami kursów walut niekorzystnie wpłynęły na skonsolidowany zysk EBITDA, który spadł o 15% rok do roku. GFT potwierdza swoje prognozy na cały rok finansowy 2017, skorygowane 10 lipca 2017 r., i spodziewa się niewielkiego wzrostu przychodów względem ubiegłego roku do poziomu 425 mln EUR.

 

Przychody w pierwszej połowie 2017 r.

W pierwszej połowie 2017 r. skonsolidowane przychody wzrosły o 5% do 217,77 mln EUR (I poł. 2016 r.: 208,03 mln EUR). W ujęciu skorygowanym o przychody wygenerowane przez brazylijską spółkę informatyczną przejętą w kwietniu 2016 r. (5,22 mln EUR; I poł. 2016 r.: 1,22 mln EUR) firma GFT osiągnęła w pierwszych sześciu miesiącach 3-procentowy wzrost organiczny.

Region Europy kontynentalnej kontynuował dynamiczny rozwój w segmencie rozwiązań cyfrowych dla bankowości detalicznej i odnotował w pierwszej połowie 2017 r. wzrost przychodów o 15% do 111,55 mln EUR (I poł. 2016 r.: 96,71 mln EUR). Szczególnie wysokie okazały się przychody wygenerowane w Hiszpanii, które wzrosły w pierwszych sześciu miesiącach roku 2017 o 21% do 44,94 mln EUR (I poł. 2016 r.: 37,11 mln EUR). Udział Hiszpanii w skonsolidowanych przychodach zwiększył się tym samym do 21% (wobec 18% w ubiegłym roku). W Niemczech przychody wzrosły o 6% do 26,21 mln EUR (I poł. 2016 r.: 24,73 mln EUR).

Region obejmujący Amerykę i Wielką Brytanię odnotował spadek przychodów ze względu na działania oszczędnościowe podjęte w połowie drugiego kwartału przez dwóch ważnych klientów z sektora bankowości inwestycyjnej. Spadku tego nie udało się w pełni zrównoważyć mimo znacznych wzrostów przychodów wygenerowanych w relacjach z pozostałymi klientami. Dlatego przychody spadły tu o 5% rok do roku do 105,77 mln EUR (I poł. 2016 r.: 110,84 mln EUR). Warto wspomnieć o zmianach, które wprowadzono w strukturach sprzedaży GFT w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej, aby również w tych regionach dotrzeć z ofertą rozwiązań cyfrowych do banków uniwersalnych. „Nasz zespół w Kanadzie odniósł już pierwszy sukces. Pozyskaliśmy jeden z dużych banków krajowych jako nowego klienta strategicznego programu informatyzacji” — powiedziała Marika Lulay, CEO firmy GFT.

Zyski w pierwszej połowie 2017 r.

W pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji (EBITDA) wyniósł 18,34 mln EUR i był o 15% niższy od wartości z ubiegłego roku (I poł. 2016 r.: 21,54 mln EUR). Ze względu na spadek wartości funta szterlinga i reala brazylijskiego na zysk niekorzystnie wpłynęły straty z tytułu zmian kursów walut w wysokości 2,16 mln EUR (I poł. 2016 r.: -2,43 mln EUR). Działania restrukturyzacyjne i koszty osobowe wynikające z realizacji zobowiązań płatniczych zależnych od wyników w związku z przejęciami obniżyły zysk EBITDA łącznie o 1,90 mln EUR. Zysk EBITDA skorygowany o powyższe pozycje nadzwyczajne wyniósł w pierwszej połowie 2017 r. 20,24 mln EUR — o 6% (1,30 mln EUR) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zysk przed opodatkowaniem (EBT) Grupy GFT spadł w pierwszych sześciu miesiącach roku o 35% do poziomu 9,52 mln EUR (I poł. 2016 r.: 14,60 mln EUR). Wartość ta obejmuje odpis z tytułu utraty wartości firmy w wysokości 2,00 mln EUR.

Wzrost zatrudnienia o 5%

Na dzień 30 czerwca 2017 r. liczba osób zatrudnianych przez Grupę GFT wzrosła w porównaniu z tym samym dniem w ubiegłym roku o 5% do 4739 pracowników pełnoetatowych (30 czerwca 2016 r.: 4493 osoby).

W Ameryce i Wielkiej Brytanii liczba pracowników pełnoetatowych wynosiła 30 czerwca 2017 r. 1222 osoby (30 czerwca 2016 r.: 1213 osób). W porównaniu z 31 grudnia 2016 r. (1333 osoby) zatrudnienie w tym regionie spadło o 8%. Wynika to z działań restrukturyzacyjnych podjętych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, które wpłynęły również na dwa powiązane centra programistyczne w Polsce i Brazylii.

Zatrudnienie w Europie kontynentalnej wzrosło w ciągu pierwszych sześciu miesięcy o 7% rok do roku do 3398 osób (30 czerwca 2016 r.: 3174 osoby). W porównaniu ze stanem na koniec roku 2016 zatrudnienie w tym regionie utrzymało się na praktycznie jednakowym poziomie (31 grudnia 2016 r.: 3428 osób).

Przychody i zyski w drugim kwartale 2017 r.

W drugim kwartale 2017 r. skonsolidowane przychody wyniosły 106,67 mln EUR, co oznacza spadek o 4% względem ubiegłego roku (II kw. 2016 r.: 110,64 mln EUR). Dzięki utrzymującemu się wysokiemu popytowi na rozwiązania z zakresu informatyzacji procesów biznesowych przychody w Europie kontynentalnej wzrosły o 10% do 55,47 mln EUR (II kw. 2016 r.: 50,66 mln EUR). W Ameryce i Wielkiej Brytanii przychody wyniosły w drugim kwartale 50,91 mln EUR; wpłynęły na nie w dużej mierze działania oszczędnościowe podjęte przez dwóch ważnych klientów, które spowodowały 15-procentowy spadek względem wartości z analogicznego okresu ubiegłego roku (II kw. 2016 r.: 59,66 mln EUR).

Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł w drugim kwartale 8,42 mln EUR, co oznacza spadek o 26% względem wartości ubiegłorocznej (II kw. 2016 r.: 11,39 mln EUR). Zysk przed opodatkowaniem (EBT) ukształtował się natomiast na poziomie 2,89 mln EUR i spadł o 62% względem analogicznego okresu ubiegłego roku (II kw. 2016 r.: 7,56 mln EUR).

Inne istotne dane

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i papierów wartościowych wynosiła 41,41 mln EUR, była więc o 20,88 mln EUR niższa od wartości z końca roku 2016 (31 grudnia 2016 r.: 62,29 mln EUR). Wartość kapitału własnego ukształtowała się na koniec pierwszej połowy 2017 r. na poziomie 114,28 mln EUR i była wyższa o 2,90 mln EUR od wartości odnotowanej na końcu okresu sprawozdawczego 2016 (31 grudnia 2016 r.: 117,18 mln EUR). Oznacza to, że na dzień 30 czerwca 2017 r. wskaźnik kapitału własnego wynosił 33% (31 grudnia 2016 r.: 32%).

Perspektywy

Grupa GFT potwierdza swoje prognozy na bieżący rok finansowy, skorygowane 10 lipca 2017 r., i w całym roku 2017 spodziewa się skonsolidowanych przychodów w wysokości 425 mln EUR, zysku EBITDA na poziomie 42 mln EUR i zysku EBT o wartości 26 mln EUR.

„Z powodzeniem wprowadziliśmy do naszej oferty rozwiązania cyfrowe, uwzględniające takie przyszłościowe technologie i modele jak łańcuch bloków, migracja do chmury, sztuczna inteligencja i Przemysł 4.0, które stają się coraz ważniejsze nie tylko w sektorze finansowym, lecz także w wielu innych branżach. Choć działania oszczędnościowe dwóch ważnych klientów z sektora bankowości inwestycyjnej będą kontynuowane w drugiej połowie roku, nie przestaniemy dążyć do wykorzystania możliwości wzrostu w oparciu o naszą wiedzę specjalistyczną w dziedzinie finansów i technologii. W relacjach z pozostałymi klientami spodziewamy się więc w całym roku 2017 solidnego wzrostu przychodów o 13%” — powiedziała Marika Lulay, CEO firmy GFT.

Szczegółowe wyniki finansowe można znaleźć w zakładce „Investor Relations” (Relacje inwestorskie) na stronie firmy GFT pod adresem http://www.gft.com/ir.
 

Najważniejsze wyniki zgodnie z MSSF, niezweryfikowane przez biegłego rewidenta (ewentualne rozbieżności wynikają z różnic w zaokrągleniach)

Kwoty w mln EUR

I poł. 2017 r.

I poł. 2016 r.

∆ %

Przychody

217,77

208,03

5%

Zysk EBITDA

18,34

21,54

-15%

Zysk EBIT

10,27

15,86

-35%

Zysk EBT

9,52

14,60

-35%

Zysk netto w bieżącym okresie

8,11

12,21

-34%

Zysk na akcję w EUR

0,31

0,46

-34%

Wskaźnik kapitału własnego w procentach

33
(30/06/2017)

32
(31/12/2016)

 

Liczba zatrudnionych na pełnym etacie na dzień 30 czerwca

4739

4493

5%

 

Kwoty w mln EUR

II kw. 2017 r.

II kw. 2016 r.

∆ %

Przychody

106,67

110,64

-4%

Zysk EBITDA

8,42

11,39

-26%

Zysk EBIT

3,32

8,46

-61%

Zysk EBT

2,89

7,56

-62%

Zysk netto w bieżącym okresie

3,12

6,63

-53%

Zysk na akcję w EUR

0,12

0,25

-53%

Wskaźnik kapitału własnego w procentach

33
(30.06.2017)

32
(31.12.2016)

 

Liczba zatrudnionych na pełnym etacie na dzień 30 czerwca

4739

4493

5%

Informacja prasowa: Wstępne wyniki na rok finansowy 2016

Grupa GFT informuje o uzyskaniu dwucyfrowego wskaźnika wzrostu w roku finansowym 2016

Najważniejsze wyniki na rok finansowy 2016 (przed audytem)

Skonsolidowane wyniki finansowe 2016 (przed audytem)

Informacja prasowa: Wstępne wyniki na rok finansowy 2016

Grupa GFT informuje o uzyskaniu dwucyfrowego wskaźnika wzrostu w roku finansowym 2016

Najważniejsze wyniki na rok finansowy 2016 (przed audytem)

Skonsolidowane wyniki finansowe 2016 (przed audytem)

Prezentacja analizy Wyników finansowych 2016