Grupa GFT kontynuuje trend wzrostowy w pierwszym kwartale 2017 roku

Grupa GFT kontynuuje trend wzrostowy w pierwszym kwartale 2017 roku

  • Przychody w Europie kontynentalnej wzrosły o 22% do 56,08 mln EUR.
  • Skonsolidowane przychody całej grupy wzrosły o 14% do 111,10 mln EUR.
  • Najważniejszym czynnikiem wzrostu pozostaje informatyzacja procesów biznesowych.
  • Skonsolidowany zysk EBITDA w wysokości 9,92 mln EUR jest nieco niższy niż w ubiegłym roku ze względu na pozycje nadzwyczajne.
  • Spółka potwierdziła prognozy na rok 2017.

 

Stuttgart, 11 maja 2017 r. — W pierwszym kwartale 2017 roku utrzymywał się duży popyt na rozwiązania z zakresu informatyzacji procesów biznesowych, co przełożyło się na dalszy dynamiczny wzrost przychodów Grupy GFT w Europie kontynentalnej. Swoją ofertę w sferze cyfrowej poszerzają w szczególności tradycyjne banki detaliczne, które chcą zapewnić klientom nowe, innowacyjne rozwiązania bankowe. Niewielki wzrost przychodów w pierwszym kwartale odnotowano również w Ameryce i Wielkiej Brytanii, gdzie dominującym czynnikiem kształtującym sytuację na rynku było ograniczenie przez brytyjskie i amerykańskie banki inwestycyjne ponoszonych nakładów inwestycyjnych. Aby skuteczniej docierać do klientów w tych państwach z innowacyjnymi rozwiązaniami cyfrowymi, spółka podjęła działania mające na celu dostosowanie lokalnych struktur sprzedaży do obecnych warunków. Działania te zostaną zrealizowane do końca pierwszego półrocza i wpłyną pozytywnie na zysk w drugiej połowie roku. Z uwagi na dodatnie wskaźniki rozwoju działalności w pierwszym kwartale Grupa GFT potwierdziła swoje prognozy na rok 2017.

 

Wzrost skonsolidowanych przychodów o 14%

W pierwszym kwartale 2017 roku skonsolidowane przychody wzrosły o 14% do 111,10 mln EUR (I kw. 2016 r.: 97,39 mln EUR), z czego 2,90 mln EUR to przychody przejętej w kwietniu 2016 roku spółki Habber Tec Brazil (I kw. 2016 r.: 0,00 mln EUR). Po uwzględnieniu korekty o przychody wniesione przez tę spółkę Grupa GFT odnotowała wzrost organiczny na poziomie 11%.

W regionie Europy kontynentalnej zanotowano w pierwszym kwartale 2017 roku dynamiczny wzrost przychodów o 22% do 56,08 mln EUR (I kw. 2016 r.: 46,05 mln EUR), przez co udział tego regionu w skonsolidowanych przychodach wzrósł do 51% (I kw. 2016 r.: 47%). Głównym czynnikiem wzrostu był duży popyt na rozwiązania z zakresu informatyzacji procesów biznesowych. W Hiszpanii przychody wzrosły o 32% do 22,97 mln EUR (I kw. 2016 r.: 17,37 mln EUR). Znaczny wzrost odnotowano również w Niemczech i Szwajcarii, gdzie przychody zwiększyły się odpowiednio o 14% do 13,20 mln EUR (I kw. 2016 r.: 11,54 mln EUR) oraz o 84% do 4,56 mln EUR (I kw. 2016 r.: 2,48 mln EUR). Pomimo obecnego kryzysu bankowego przychody we Włoszech wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 2% i wyniosły 13,58 mln EUR (I kw. 2016 r.: 13,30 mln EUR).

W Ameryce i Wielkiej Brytanii przychody za pierwszy kwartał 2017 roku wzrosły o 7% do 54,86 mln EUR (I kw. 2016 r.: 51,18 EUR). Dominującym czynnikiem kształtującym sytuację na tym rynku było ograniczenie przez brytyjskie i amerykańskie banki inwestycyjne ponoszonych nakładów inwestycyjnych, co ma związek z nadchodzącymi negocjacjami w sprawie Brexitu oraz planami nowej administracji Stanów Zjednoczonych dotyczącymi deregulacji. Struktury sprzedaży w regionie zostały dostosowane do zmieniającej się sytuacji na rynku. W oparciu o szerokie doświadczenie wynikające z długoletniej współpracy z klientami w Europie kontynentalnej grupa położyła większy nacisk na docieranie do banków uniwersalnych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych z rozwiązaniami z zakresu informatyzacji procesów biznesowych, co pozwoli wykorzystać potencjał tego niezwykle obiecującego sektora rynku.

Nieznaczny spadek zysku w porównaniu z ubiegłym rokiem

Zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) wyniósł w pierwszym kwartale 9,92 mln EUR i był nieco niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (I kw. 2016 r.: 10,15 mln EUR). Powyższa wartość uwzględnia koszty w wysokości 1,00 mln EUR związane z dostosowaniem struktur sprzedaży w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych do zmieniającej się sytuacji na rynku. Ponadto przy obliczaniu zysku uwzględniono koszty osobowe związane z realizacją zobowiązań płatniczych zależnych od wyników (ang. earn-out) wynikające z przejęcia spółki Habber Tec Brazil, które wyniosły 0,25 mln EUR. Zysk EBITDA skorygowany o powyższe dwie pozycje wyniósł w pierwszym kwartale 11,17 mln EUR — o 10% (1,02 mln EUR) więcej niż w roku ubiegłym. Zysk przed opodatkowaniem (EBT) spadł o 6% do poziomu 6,63 mln EUR (I kw. 2016 r.: 7,04 mln). Działania mające na celu zoptymalizowanie struktur sprzedaży w Ameryce i Wielkiej Brytanii zostaną zrealizowane do końca pierwszego półrocza i wpłyną pozytywnie na zysk w drugiej połowie roku oraz w kolejnych okresach.

Wzrost zatrudnienia o 16%

Na dzień 31 marca 2017 roku Grupa GFT zatrudniała łącznie 4833 pracowników pełnoetatowych, co oznacza wzrost o 16% rok do roku (31 marca 2016 r.: 4159 osób). Liczba pracowników wzrosła głównie w centrach programistycznych spółki w Brazylii, Kostaryce, Polsce i Hiszpanii. Ponadto w wyniku przejęcia spółki Habber Tec Brazil liczba pracowników w brazylijskim oddziale wzrosła o 102 osoby. W Wielkiej Brytanii liczba pracowników zmniejszyła się o 7% do 227 (31 marca 2016 r.: 243), a w Stanach Zjednoczonych — o 13% do 62 (31 marca 2016 r.: 71).

Inne istotne dane

Na dzień 31 marca 2017 roku wartość środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i papierów wartościowych wyniosła 44,13 mln EUR, co oznacza spadek o 18,16 mln EUR w porównaniu z końcem roku 2016 (31 grudnia 2016 r.: 62,29 mln EUR). Wartość kapitału własnego wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2017 roku 121,71 mln EUR i była wyższa o 4,53 mln EUR od wartości bilansowej na koniec roku 2016 (31 grudnia 2016 r.: 117,18 mln EUR). Wskaźnik kapitału własnego na dzień 31 marca 2017 roku wyniósł 34% i był o 2 punkty procentowe wyższy od wartości na koniec roku 2016, która wyniosła 32%.

Perspektywy

Z uwagi na dodatnie wskaźniki rozwoju działalności w pierwszym kwartale oraz utrzymujący się na wysokim poziomie popyt na rozwiązania informatyczne w sektorze bankowym Grupa GFT potwierdziła swoje prognozy na rok 2017. Przewiduje się, że skonsolidowane przychody za rok finansowy 2017 osiągną poziom 450,00 mln EUR. Zysk EBITDA za cały rok wzrośnie do 48,50 mln EUR, a zysk przed opodatkowaniem — do 35,00 mln EUR.

„W ciągu roku GFT będzie nadal umacniać się na pozycji czołowego partnera technologicznego w dziedzinie informatyzacji sektora finansowego i kontynuować trend wzrostowy. Przewidujemy również, że w drugiej połowie roku nastąpi znaczny wzrost efektywności wynikający z optymalizacji procesów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych” — powiedział Ulrich Dietz, dyrektor generalny GFT.

Szczegółowe wyniki finansowe można znaleźć w sekcji „Investor Relations” (Relacje inwestorskie) w witrynie spółki GFT pod adresem http://www.gft.com/ir.

Najważniejsze wyniki zgodnie z MSSF

(ewentualne rozbieżności wynikają z różnic w zaokrągleniach)

Kwoty w mln EUR I kw. 2017 r. I kw. 2016 r. %
Przychody 111.10 96.39 14%
Zysk EBITDA 9.92 10.15 -2%
Zysk EBIT 6.95 7.40 -6%
Zysk przed opodatkowaniem (EBT) 6.63 7.04 -6%
Zysk netto w bieżącym okresie 4.99 5.57 - 10%
Zysk na akcję w EUR 0.19 0.21 - 10%
Wskaźnik kapitału własnego w procentach 34
(31/03/2017)
32
(31/12/2016)
-
Liczba pracowników pełnoetatowych na dzień 31 marca 4,833 4,159 16%

Press release: Quarterly statement as of Q1 2017

GFT Group continues its growth path in Q1 2017

Quarterly Statement as of Q1 2017

Prezentacja analizy Wyników finansowych 2016

Press release: Quarterly statement as of Q1 2017

GFT Group continues its growth path in Q1 2017

Quarterly Statement as of Q1 2017

Prezentacja analizy Wyników finansowych 2016