GFT rozpoczyna rok finansowy 2018, odnotowując wzrost przychodów i zysków

Stuttgart, 28 maja 2018 r. - W dniu dzisiejszym Grupa GFT opublikowała wyniki za pierwszy kwartał bieżącego roku. W pierwszym kwartale 2018 r. odnotowano wzrost zapotrzebowania na projekty oparte o nowe technologie, takie jak technologie rozproszonych rejestrów i łańcuch bloków, chmura, analiza danych i sztuczna inteligencja. Dzięki temu Grupa GFT osiągnęła 5-procentowy wzrost przychodów w skali kwartalnej do kwoty 106,99 mln EUR oraz niemal dwukrotny wzrost zysków (EBITDA) do kwoty 10,05 mln EUR. 

Trend w zakresie przychodów

W pierwszym kwartale 2018 r. Grupa GFT osiągnęła przychód w wysokości 106,99 mln EUR, który był o 5% wyższy niż w ubiegłym kwartale (kw. IV 2017 r. - 102,29 mln EUR). W porównaniu z bardzo korzystnym pierwszym kwartałem ubiegłego roku (kw. I 2017 r. - 111,10 mln EUR) przychód utrzymał się na stabilnym poziomie. Mimo pozytywnego trendu w regionie obu Ameryk i Wielkiej Brytanii na ogólną działalność spółki nadal wpływały ograniczenia budżetowe dwóch największych banków inwestycyjnych będących jej klientami, w związku z którymi przychód w tym segmencie zmalał o 13% do kwoty 47,90 mln EUR (I kw. 2017 r. - 54,86 mln EUR). Przychód skorygowany względem udziału wymienionych dwóch klientów bankowych w obszarze obu Ameryk i Wielkiej Brytanii wzrósł o 2%. W obszarze tym odnotowano istotny wzrost współpracy z innymi klientami będącymi bankami inwestycyjnymi oraz pozyskanie nowych klientów. W regionie Europy Kontynentalnej wzrost przychodu na poziomie 5%, tj. do kwoty 58,98 mln EUR (I kw. 2017 r. - 56,08 mln EUR), wynikał głównie z występującego wśród banków detalicznych zapotrzebowania na rozwiązania cyfrowe oparte o nowe technologie. Szczególnie korzystny trend odnotowano w Niemczech, gdzie przychód wzrósł o 21% do kwoty 15,97 mln EUR (I kw. 2017 r. - 13,20 mln EUR). Do głównych czynników napędzających wzrost należą projekty z zakresu gruntownej modernizacji podstawowych systemów bankowych, które umożliwią bankom przygotowanie ich obecnych systemów informatycznych na wdrożenie przyszłych innowacji w sposób efektywny pod względem kosztów i wysoce wydajny.

Trend w zakresie zysków

Wynik z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji i odpisów aktualizacyjnych wartości spółki (EBITDA), osiągnięty w kwocie 10,05 mln EUR, był niemal dwukrotnie wyższy niż w poprzednim kwartale (IV kw. 2017 r. - 5,21 mln EUR). W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku wskaźnik EBITDA wzrósł o 1% (I kw. 2017 r. - 9,92 mln EUR). Zysk przed opodatkowaniem (EBT) był zbliżony do osiągniętego w ubiegłym roku i wyniósł 6,52 mln EUR (I kw. 2017 r. - 6,63 mln EUR). W regionie obu Ameryk i Wielkiej Brytanii odnotowano wyraźny wzrost zysku (EBT) o 4,18 mln EUR, tj. do kwoty 1,89 mln EUR (-2,29 mln EUR w I kw. 2017 r.), co oznacza, że wskaźnik ten ponownie osiągnął wartość dodatnią. Na trend wzrostowy wpłynęła przede wszystkim wyraźna poprawa pod względem wykorzystania potencjału, wskutek wyeliminowania różnic w roku finansowym 2017 r. Stopa podatkowa Grupy GFT w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosła 24% (I kw. 2017 r. - 25%). Zysk przypadający na jedną akcję utrzymał się na stabilnym poziomie 0,19 EUR (I kw. 2017 r. - 0,19 EUR).

Dodatkowe dane kluczowe

Według stanu na dzień 31 marca 2018 r. środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wyniosły 78,15 mln EUR i były o 5,91 mln EUR wyższe niż na koniec ubiegłego roku (31 grudnia 2017 r. - 72,24 mln EUR). Kapitał własny w kwocie 119,95 mln EUR był natomiast o 4,63 mln EUR wyższy (31 grudnia 2017 r. - 115,32 mln EUR). Wskaźnik kapitału własnego według stanu na dzień 31 marca 2018 r. wyniósł 33% i był o 2 punkty procentowe wyższy niż na koniec ubiegłego roku (31 grudnia 2017 r. - 31%).

Zatrudnienie

Według stanu na dzień 31 marca 2018 r. Grupa GFT zatrudniała łącznie 4 735 pracowników, tj. o 2% mniej niż na koniec pierwszego kwartału ubiegłego roku (według stanu na dzień 31 marca 2017 - 4 833 pracowników). W porównaniu z końcem roku 2017 liczba pracowników nie uległa zasadniczym zmianom (31 grudnia 2017 r. - 4 740 pracowników). Według stanu na dzień 31 marca 2018 r. zatrudnienie w regionie obu Ameryk i Wielkiej Brytanii obniżyło się o 9%, osiągając poziom 1 169 pracowników (31 marca 2017 r. - 1 286 pracowników). Spadek ten był głównie wynikiem działań w zakresie restrukturyzacji podjętych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, które wpływały także na sytuację w ośrodkach rozwojowych w Brazylii i Polsce będących w obszarze nearshoringu. Według stanu na dzień 31 marca 2018 r. zatrudnienie w regionie Europy Kontynentalnej utrzymywało się na względnie stałym poziomie i wyniosło 3 477 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (31 marca 2017 r. - 3 425 pracowników). W wyniku bardzo korzystnego stanu zamówień liczba pracowników w Niemczech wzrosła o 10% do 356 osób według stanu na dzień 31 marca 2018 r. (31 marca 2017 r. - 323 pracowników).

Prognoza na rok 2018

Grupa GFT jest gotowa potwierdzić prognozy na rok finansowy 2018. Spółka zakłada uzyskanie przychodu rzędu 400,00 - 420,00 mln EUR (w 2017 r. - 418,81 mln EUR). Oczekuje się, że wyeliminowanie zasadniczych różnic w sektorze obu Ameryk i Wielkiej Brytanii, którego dokonano w poprzednim roku finansowym, a także brak różnic pod względem pozycji szczególnych przyniesie znaczną poprawę zysku EBITDA, który wyniesie co najmniej 39,00 mln EUR  (w 2017 r. - 34,31 mln EUR) przy zysku EBT na poziomie 25,00 mln EUR (w 2017 r. - 18,13 mln EUR).

W regionie Europy Kontynentalnej spółka zakłada, że wzrost będzie stymulowany wprowadzeniem nowej oferty rozwiązań w obszarze „gwałtownego rozwoju bankowości” oraz modernizacji podstawowych systemów bankowych. Czynniki napędzające wzrost międzysegmentowy obejmują projekty oparte o technologie rozproszonych rejestrów (ang. distributed ledger technologies) i łańcuch bloków (ang. blockchain), a także technologie chmury, analizę danych i sztuczną inteligencję. Jednocześnie oczekuje się kontynuacji działań ukierunkowanych na wydajność kosztową realizowanych przez dwa największe banki inwestycyjne będące klientami spółki. „Naszym jasnym celem jest wypracowanie 25% przychodu skonsolidowanego poprzez wprowadzenie w bieżącym roku nowych technologii” - wyjaśnia Lulay. GFT oferuje również swoją wiedzę technologiczną spółkom działającym w sektorze przemysłowym, celem ułatwienia im wdrażania rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy, cyfrowej modernizacji przestarzałych procesów oraz opracowywania nowoczesnych interfejsów płatniczych. Spółka nawiązała nowe partnerstwa strategiczne, m.in. ze spółką Software AG, a także wprowadziła niezwykle obiecujące projekty, takie jak weryfikacja koncepcji łańcucha bloków na potrzeby zarządzania łańcuchem dostaw w branży farmaceutycznej. „Zamierzamy wykorzystać bieżący rok finansowy na dalsze rozwijanie posiadanej bazy klientów, z uwzględnieniem zarówno banków i towarzystw ubezpieczeniowych, jak i spółek działających w naszej branży. W 2018 r. oczekujemy, iż początkowy przychód osiągnięty we współpracy z klientami branżowymi uplasuje się na średnio kilka milionów” - podkreśla Lulay.

Szczegółowe dane finansowe można znaleźć w dziale „Relacje inwestorskie” na stronie internetowej GFT: http://www.gft.com/ir.