Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu

I Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzania konkursu z nagrodami (dalej „Konkurs”) oraz zasady przyznawania nagród.
 2. Konkurs organizowany jest przez GFT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 91-425), przy ul. ul. Kilińskiego 66 90-118 Łódź (dalej zwaną „Organizatorem”), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: CommunicationsPoland@gft.com.
 3. Konkurs prowadzony jest na stronie pod adresem URL https://www.facebook.com/GFTPolska/ (dalej „Strona Facebook”) oraz na specjalnej stronie konkursowej pod adresem URL https://landing.gft.com/krakow/ (dalej „Strona”)
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

II Zasady Konkursu

 

 1. Uczestnikiem/ką Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca konto użytkownika portalu Facebook zgodne z regulaminem portalu (dalej „Uczestnik/czka”).
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy udzielić odpowiedzi na pytanie opublikowane na stronie internetowej:
  1. Zgłoszenie przez formularz na Stronie;.
 3. Odpowiedzi przesłane w innej formie i poza terminem Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 4. Uczestnik/czka może udzielić odpowiedzi na każde z pytań konkursowych opublikowanych na stronie
 5. W Konkursie jest możliwe udzielenie łącznie 8 odpowiedzi (po jednej w każdym opublikowanych pytań),
 6. Autorzy wybranych odpowiedzi zostaną nagrodzeni podwójnymi zaproszeniami do udziału w aktywnościach.
 7. Konkurs trwa od 1 września 2020 do 31 października 2020 roku.
 8. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo do:
  1. dyskwalifikacji zgłoszeń, które zostały nadesłane przez osoby, których tożsamość jest niemożliwa do ustalenia (np. profil w portalu Facebook zawierający nieprawdziwe dane osobowe) lub pochodzących od osób posługujących się fikcyjnymi kontami;
  2. dyskwalifikacji zgłoszeń Uczestników/czek, którzy udzielili więcej niż jednej odpowiedzi na każde z pytań konkursowych opublikowanych na stronie;
  3. dyskwalifikacji zgłoszeń Uczestników/czek, którzy zostali już nagrodzeni w Konkursie;
  4. dyskwalifikacji Uczestników/czek, którzy udzielili odpowiedzi o charakterze wulgarnym, zawierającym treści rasistowskie, szowinistyczne, ksenofobiczne, nawołujące do nienawiści lub agresji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, religijnym, seksualnym lub w inny sposób dyskryminujące, a także wypowiedzi nawołujące do łamania prawa, spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających oraz w inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami, oraz niepełnoletnich, skutkującej usunięciem ich odpowiedzi.

 

 

III Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

 

 1. Laureaci Konkursu wybierani są decyzją jury powołanego przez Organizatora.
 2. Decyzja jury co do przyznania nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 14 dni od publikacji konkretnej nagrody na stronie internetowej Konkursu, za pomocą oznaczenia w komentarzu pod postem konkursowym oraz przez wiadomość e-mail.
 4. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Degustacja whiskey dla dwóch osób w koktajlbarze Sababa– o wartości 750 zł netto;
  2. Lot na paralotni dla dwóch osób i nagranie video - o wartości 700 zł netto;
  3. Menu degustacyjne i warsztaty kulinarne dla dwóch osób w barze śniadaniowym ,,Ranny Ptaszek" oraz dwa egzemplarze książki ''Jajko" - o wartości 760 zł netto;
  4. Skok na bungee wraz ze zdjęciami i filmem dla dwóch osób-  o wartości 680 zł netto;
  5. Szkolenie SUP Kultura, spływ po Wiśle wraz ze zdjęciami dla dwóch osób-  800 zł netto;
  6. Voucher na strzelnicę, pakiet ekstremalny dla dwóch osób - o wartości 610 zł netto;
  7. Voucher  2 x 400 zł na tatuaż w studio Czarny Szlak dla dwóch osób - o wartości 800 zł netto;
  8. Warsztaty kulinarne w Hummus Amamusi dla dwóch osób - o wartości 780 zł netto.
 1. Nagroda konkursowa może zostać wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 2. Jeden Uczestnik/a może otrzymać maksymalnie 8 nagród w Konkursie (jedną nagrodę za odpowiedź udzieloną na każde z ośmiu pytań).
 3. Wyniki Konkursu będą podawane na bieżąco do publicznej wiadomości w komentarzu pod głównym postem Konkursowym lub jednym z postów oznaczonych jako posty Konkursowe. Organizator ponadto poinformuje Uczestnika o zdobyciu nagrody w wiadomości prywatnej.

 

IV Wydawanie nagród

 

 1. Aby odebrać nagrodę, Uczestnik musi zgłosić się do Organizatora poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do Strony Facebook Organizatora lub wiadomości e-mail na adres: zawierającej minimum:
  1. imię, nazwisko,
  2. adres do wysyłki,
  3. numer telefonu dla kuriera.
 2. Nagrody, w formie papierowych voucherów zostaną wysłane zwycięskim Uczestniczkom na koszt Organizatora Konkursu.
 3. Nagrody zostaną wysłane w terminie 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników.
 4. Uczestnik ma możliwość zrealizowania nagrody w terminie 60 dni od otrzymania informacji o wygranej.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, które zostały podane w wiadomości do Organizatora Konkursu, lub ustawienia konta Uczestnika, które nie pozwalają na oznaczanie go pod postami.

 

 

 

V Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2020.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa lub zmiana modelu biznesowego Organizatora. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator zamieszcza na Stronie informację o jego zmianie, aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie zmiany oraz termin, od którego stosuje się zmianę.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu lub zmianę jego terminu. W przypadku odwołania Konkursu prawo do nagrody przysługuje jedynie osobom, które spełniły określone w par. 2 ust. 2 zadanie do dnia jego anulowania. 

Polityka prywatności

Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:

 • Administrator Danych Osobowych – określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Dane Osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby;

Administrator Danych Osobowych szanuje dane osobowe Uczestników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Administrator Danych Osobowych zapewnia, że jego pracownicy i podwykonawcy usług zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:

 

W jakim celu Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe podane podczas jakichkolwiek kontaktów z Administratorem Danych Osobowych są używane w celu:

 • przeprowadzenia Konkursu i umożliwienia Uczestnikowi udziału w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wysyłki nagród dla zwycięzców Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego  za pośrednictwem wybranego przez Uczestnika kanału uzyskania informacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
 • przesyłanie informacji o prowadzonych procesach rekrutacyjnych (działań o charakterze marketingu bezpośredniego)  za pośrednictwem wybranego przez Uczestnika kanału uzyskania informacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administrora Danych Osobowyhc (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

 

Kto ma dostęp do danych osobowych Uczestnika?

Administratorem Danych Osobowych podanych podczas rejestracji lub jakiegokolwiek kontaktu z Administratorem Danych Osobowych jest:

GFT Poland Sp. z o.o.  

ul. Sterlinga 8A, 91-425 Łódź

 

Prawa Uczestnika

Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach tych danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Uczestnikowi przysługuje prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu). Uczestnik posiada również prawo do sprostowania danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych jeżeli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych została skutecznie cofnięta;
 3. Uczestnik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 4. Uczestnik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na realizowanym przez Administratora Danych Osobowych lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych Uczestnika, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Uczestnik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:

 1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający na sprawdzenie przez Administratora Danych Osobowych prawidłowości kwestionowanych danych;
 2. przetwarzanie jest, zdaniem Uczestnika, niezgodne z prawem, a sprzeciwia się on usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. dane osobowe Uczestnika nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Administratorowi Danych Osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Uczestnik wniósł sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy występujące po stronie Administratora Danych Osobowych prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Uczestnika.

 

Jeżeli doszło do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator Danych Osobowych powstrzyma się od przetwarzania danych Uczestnika, za wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia Uczestnik zostanie o tym poinformowany.

Uczestnik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył Administratorowi Danych Osobowych, jak również posiada prawo przesłania przedmiotowych danych innemu administratorowi bez przeszkód po stronie Administratora Danych Osobowych, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do przesłania danych Uczestnika bezpośrednio do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe) na żądanie Uczestnika.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane osobowe zbiera Administrator Danych Osobowych?

W celu przeprowadzenia Konkursu oraz wysyłki nagród Administrator Danych Osobowych zbiera następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • numer telefonu;

 

Dla celów marketingu bezpośredniego zbierane są następujące dane:

 • adres email

 

Jak długo są przechowywane dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych przechowuje dane osobowe od momentu rozpoczęcia korespondencji z Administratorem Danych Osobowych. Po wysłaniu e-maila z żądaniem usunięcia danych osobowych Uczestnika  trwałe usunięcie danych z serwerów należących do Administratora Danych Osobowych może zająć do 14 dni roboczych.

Przechowywanie danych przez okres dłuższy niż wskazany wyżej następuje do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wywiązaniem się przez Administratora Danych Osobowych wobec Uczestnika z jego obowiązków związanych z Konkursem (co do zasady trzyletni termin przedawnienia).

 

Kto jest odbiorcą Danych osobowych?

Dane Osobowe mogą być udostępniane takim podmiot jak:

 • podmioty świadczące usługi kurierskie celem obsługi wysyłki nagród,
 • osoby wykonujące na rzecz Administratora Danych Osobowych czynności na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracy;
 • podmioty świadczące obsługę prawną;
 • podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej;
 • podmioty świadczące usługi typu Software as a Service, umożliwiające Administratorowi komunikację wewnątrz organizacji oraz zarządzanie projektami i zadaniami;
 • podmioty świadczące usługi typu Software as a Service, umożliwiające Administratorowi utrzymywanie i prowadzenie kontaktu z Klienta