Grupa GFT przekroczyła prognozy dotyczące przychodów i zysków za rok 2015 i kontynuuje trend wzrostowy

Grupa GFT przekroczyła prognozy dotyczące przychodów i zysków za rok 2015 i kontynuuje trend wzrostowy

  • Skonsolidowane przychody wzrosły o 34% do poziomu 373,51 mln EUR.
  • Zysk EBITDA wzrósł o 36% do poziomu 44,56 mln EUR.
  • Liczba zatrudnionych na pełny etat wzrosła o 29% i wynosi obecnie 4 050 osób.

Stuttgart, 2 marca 2016 r. — Grupa GFT przedstawiła wstępne wyniki finansowe (przed audytem) za IV kwartał i cały rok finansowy 2015. W 2015 roku Grupa nadal dynamicznie się rozwijała i po raz kolejny osiągnęła duży wzrost przychodów i zysku. Głównym czynnikiem wzrostu był utrzymujący się wysoki popyt na rozwiązania informatyczne w sektorze finansowym, umożliwiające spełnienie wymogów regulacyjnych. Tendencja do cyfryzacji procesów biznesowych, szczególnie w bankowości detalicznej, również przyczyniła się do wzrostu.

Organiczny wzrost o 20%

W roku finansowym 2015 skonsolidowane przychody wzrosły o 34% do poziomu 373,51 mln EUR (w roku ubiegłym: 279,24 mln EUR). Grupa osiągnęła ten wzrost przychodów zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i poprzez przejęcie brytyjskiej spółki Rule Financial Ltd. (Rule) w czerwcu 2014 r. oraz hiszpańskiej spółki Adesis Netlife S.L. (Adesis) w lipcu 2015 r. Po uwzględnieniu korekty o przychody wniesione przez spółki należące wcześniej do Rule w wysokości 78,86 mln EUR (w roku ubiegłym: 38,39 mln EUR) oraz przychody wniesione przez Adesis w wysokości 6,42 mln EUR (w roku ubiegłym: 0,00 mln EUR) Grupa GFT osiągnęła wzrost organiczny w wysokości 20%. W Wielkiej Brytanii (stanowiącej największy rynek Grupy) przychody wzrosły o 47% do poziomu 161,82 mln EUR (w roku ubiegłym: 110,00 mln EUR). Grupa GFT osiągnęła również duży wzrost przychodów w Stanach Zjednoczonych — wzrosły one o 42% do poziomu 37,12 mln EUR (w roku ubiegłym: 26,17 mln EUR). W obu krajach popyt ze strony banków inwestycyjnych na rozwiązania informatyczne umożliwiające spełnienie wymogów regulacyjnych przez cały rok systematycznie wzrastał. W Hiszpanii — gdzie sektor bankowy jest jednym z najbardziej zaawansowanych w Europie pod względem cyfryzacji procesów biznesowych — przychody wzrosły o 58% do poziomu 48,45 mln EUR (w roku ubiegłym: 30,65 mln EUR).

Dzięki wzrostowi przychodów oraz wysokiemu wskaźnikowi wykorzystania mocy produkcyjnych wynoszącemu 89% (w roku ubiegłym: 89%), wynikającemu z zaangażowania personelu produkcyjnego do realizacji projektów klientów, zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji (EBITDA) wzrósł o 36% do poziomu 44,56 mln EUR (w roku ubiegłym: 32,82 mln EUR). Zysk przed opodatkowaniem (EBT) wzrósł o 28% w ujęciu rok do roku do poziomu 32,52 mln EUR (w roku ubiegłym: 25,41 mln EUR). Ze względu na podział zysków pomiędzy podmioty zależne w różnych krajach oraz pozycje nadzwyczajne związane ze zwrotem podatku w Hiszpanii oraz przejęciem spółki Adesis efektywna stawka podatkowa wyniosła 18% (w roku ubiegłym: 27%). Dzięki pozytywnym tendencjom biznesowym oraz niższej stawce podatku zysk netto wzrósł o 43% do poziomu 26,55 mln EUR (w roku ubiegłym:  18,59 mln EUR). Zysk na akcję wyniósł 1,01 EUR (w roku ubiegłym: 0,71 EUR).

Koncentracja na pionie GFT

W roku finansowym 2015 Grupa GFT rozwiązała swój pion „emagine”, specjalizujący się w dostarczaniu personelu do projektów informatycznych, i sprzedała tworzące go spółki zlokalizowane w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. W wyniku tego Grupa obecnie skupia się na działalności o wysokiej stopie wzrostu związanej z usługami informatycznymi dla sektora finansowego i ma tylko jeden segment biznesowy (GFT). Zgodnie z regulacjami MSSF (MSSF 5) przychody i zyski generowane przez emagine w 2015 roku nie zostały już ujęte w kluczowych wynikach finansowych Grupy GFT. Wyniki za rok ubiegły zostały odpowiednio skorygowane zgodnie z MSSF 5. W związku z tym przychody działu GFT, wynoszące 373,46 mln EUR (w roku ubiegłym: 279,22 mln EUR), były praktycznie identyczne z przychodami całej Grupy. Zysk pionu GFT przed opodatkowaniem (EBT) wzrósł o 23% do poziomu 34,48 mln EUR (w roku ubiegłym: 28,07 mln EUR). Marża operacyjna pionu, wynosząca 9,2%, była nieco niższa niż w roku ubiegłym (10,1%), przede wszystkim w wyniku efektów alokacji ceny nabycia (PPA) w związku z przejęciem spółek Rule i Adesis.

„Spodziewamy się, że w nadchodzących latach budżety informatyczne na przeprowadzanie reform mających na celu spełnienie wymogów regulacyjnych w sektorze finansowym wciąż będą wysokie. Jednocześnie pojawiają się oznaki tego, że banki — szczególnie te prowadzące działalność detaliczną — więcej inwestują w cyfryzację swoich procesów biznesowych. Widzimy w tym nowym rynku ogromny potencjał i zamierzamy w dalszym ciągu wzmacniać naszą pozycję czołowego dostawcy cyfrowych rozwiązań finansowych” — powiedział Ulrich Dietz, dyrektor generalny GFT Technologies SE. 

Liczba zatrudnionych wzrasta do ponad 4 000 osób

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Grupa GFT zatrudniała 4 050 pracowników na pełnym etacie, co stanowi wzrost o 29% w ujęciu rok do roku (31 grudnia 2014 r.: 3 131). Dane te nie uwzględniają pracowników rozwiązanego pionu emagine. Wzrost liczby zatrudnionych wynika z rekrutacji dużej liczby nowych pracowników — przede wszystkich w centrach programistycznych firmy w Hiszpanii, Brazylii, Polsce i Kostaryce — jak również z przejęcia spółki Adesis mającej 300 pracowników w Hiszpanii i Meksyku.

Rozwój w IV kwartale 2015 r.

W IV kwartale 2015 r. Grupa osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 102,03 mln EUR, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku w wysokości 16% (IV kw. 2014 r.: 87,77 mln EUR). W IV kwartale roku finansowego 2015 zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji (EBITDA) wzrósł o 31% do poziomu 13,26 mln EUR (IV kw. 2014 r.: 10,14 mln EUR), natomiast zysk przed opodatkowaniem (EBT) wzrósł o 32% do poziomu 9,77 mln EUR (IV kw. 2014 r.: 7,39 mln EUR).

Inne istotne dane

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i papierów wartościowych wyniosła 47,10 mln EUR, czyli była o 8,85 mln EUR wyższa od wartości z końca roku 2014 (31 grudnia 2014 r.: 38,25 mln EUR). Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2015 wynosił 124,45 mln EUR, czyli był o 24,04 mln EUR wyższy niż pod koniec 2014 r. (31 grudnia 2014 r.: 100,41 mln EUR). Na dzień 31 grudnia 2015 r. suma aktywów wynosiła 326,81 mln EUR, co stanowiło wzrost o 25,16 mln EUR w porównaniu z końcem ubiegłego roku (31 grudnia 2014 r.: 301,65 mln EUR). W wyniku wzrostu sumy bilansowej i kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 wskaźnik kapitału własnego wynosił 38%, co stanowiło wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu z końcem ubiegłego roku (31 grudnia 2014 r.: 33%).

Dywidenda

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2016 r. rada dyrektorów spółki GFT Technologies SE postanowiła zaproponować dywidendę za rok finansowy 2015 w wysokości 0,30 EUR (w roku ubiegłym: 0,25 EUR). Odpowiada to wypłacie dywidendy w wysokości 7,90 mln EUR (w roku ubiegłym: 6,58 mln EUR). 

Perspektywy

W 2016 roku Grupa GFT spodziewa się dalszego rozwoju działalności i przewiduje, że jej przychody wzrosną do poziomu 410,00 mln EUR. Prognozuje, że zysk EBITDA za cały rok wzrośnie do 48,50 mln EUR, a zysk przed opodatkowaniem — do 35,00 mln EUR.

Przy założeniu, że popyt na rozwiązania umożliwiające spełnienie wymogów regulacyjnych pozostanie wysoki, a trend w zakresie cyfryzacji procesów biznesowych się utrzyma, Grupa GFT zamierza w średniej perspektywie zwiększyć przychody do poziomu 800 mln EUR, a marżę EBITDA do ok. 12% w 2020 r. W swoim planie biznesowym Grupa zakłada konsekwentny wzrost organiczny w wysokości ok. 10% rocznie, połączony z ukierunkowanymi przejęciami.

Szczegółowe wyniki można znaleźć w zakładce „Investor Relations” (Relacje inwestorskie) na stronie firmy GFT pod adresem http://www.gft.com/ir.
 

Najważniejsze wyniki wg standardów MSSF (bez audytu)

(bez uwzględnienia działalności emagine)

mln EUR

01.01.–31.12.2015

01.01.–31.12.2014

Przychód

373,51

279,24

EBITDA

44,56

32,82

EBIT

34,23

26,42

Zysk przed opodatkowaniem (EBT)

32,52

25,41

Zysk netto bieżącego okresu

26,55

18,59

Zysk na akcję

(w EUR)

1,01

0,71

Wskaźnik kapitału własnego* 
w procentach

38
(31.12.2015)

33
(31.12.2014)

Liczba zatrudnionych na pełnym etacie na dzień 31 grudnia

4 050

3 131

*z uwzględnieniem działalności emagine

Reference: For more information click here.