Grupa GFT informuje o uzyskaniu dwucyfrowego wskaźnika wzrostu w roku finansowym 2016

Grupa GFT informuje o uzyskaniu dwucyfrowego wskaźnika wzrostu w roku finansowym 2016

  • Skonsolidowane przychody wzrosły o 13% do poziomu 422,56 mln EUR.
  • Przychody w Europie kontynentalnej wzrosły o 23% do poziomu 200,52 mln EUR.
  • Zysk EBITDA wzrósł o 5% do poziomu 46,77 mln EUR.
  • Prognozy przychodów i zysków na rok 2016 zostały przekroczone.
  • Liczba pracowników wzrosła o 20% do 4870 osób.

Stuttgart, 1 marca 2017 r. — Grupa GFT przedstawiła wstępne wyniki (przed audytem) za rok finansowy 2016. Dzięki stabilnemu wzrostowi przychodów i zysków firmie działającej na rynku specjalistycznych rozwiązań technologicznych dla sektora usług finansowych udało się nieco przekroczyć prognozowane wartości roczne. Głównym czynnikiem wzrostu był popyt na rozwiązania informatyczne ze strony banków detalicznych. W regionie obejmującym Amerykę i Wielką Brytanię wskaźnik wzrostu był niższy ze względu na mniejszą skłonność banków inwestycyjnych do przeznaczania środków na usługi informatyczne.

Organiczny wzrost przychodów o 10%

Skonsolidowane przychody w roku finansowym 2016 wzrosły o 13% do poziomu 422,56 mln EUR (w roku 2015: 373,51 mln EUR) i przekroczyły wartość zaktualizowanej prognozy rocznej opublikowanej w sierpniu 2016 r., czyli 420,00 mln EUR. Po uwzględnieniu korekty o przychody wniesione przez spółki nabyte w lipcu 2015 r. (Adesis Netlife S.L.) i kwietniu 2016 r. (Habber Tec Brazil), wysokość wzrostu organicznego wyniosła 10%.

Dynamiczny trend wzrostowy w Europie kontynentalnej

W regionie Europy kontynentalnej odnotowano w roku finansowym 2016 wzrost przychodów o 23% do poziomu 200,52 mln EUR (w roku 2015: 162,68 mln). Głównym czynnikiem wpływającym na ten wzrost było utrzymujące się zapotrzebowanie ze strony klientów z sektora bankowości detalicznej na rozwiązania do cyfryzacji procesów biznesowych. Warto szczególnie zwrócić uwagę na wskaźnik wzrostu uzyskany w Hiszpanii, gdzie sektor bankowy jest jednym z najbardziej zaawansowanych w Europie pod względem cyfryzacji. Przychody w tym kraju wzrosły aż o 61% do poziomu 78,05 mln EUR (w roku 2015: 48,45 mln EUR).

W regionie obejmującym Amerykę i Wielką Brytanię, w którym obsługiwani są głównie klienci z sektora bankowości inwestycyjnej, udało się uzyskać wzrost przychodów o 4% do poziomu 219,42 mln EUR (w roku 2015: 210,78 mln EUR). Umiarkowana wartość wskaźnika wzrostu przychodów jest odzwierciedleniem ogólnej tendencji zniżkowej obecnej w bankowości detalicznej od początku roku 2016. Niepewność związana z wynikami referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej również przyczyniła się do ograniczenia nakładów inwestycyjnych na usługi informatyczne.

Wpływ kwestii walutowych na wartość zysku

Zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji (EBITDA) wzrósł o 5% do poziomu 46,77 mln EUR (w roku 2015: 44,56 mln EUR). Wartość ta uwzględnia wpływ ujemnych różnic kursowych w wysokości -1,97 mln EUR, wynikający przede wszystkim ze spadku wartości funta szterlinga. Czynnik ten został wzięty pod uwagę w prognozie rocznej EBITDA i EBT opublikowanej w sierpniu 2016 r. Obie wartości zostały skorygowane o 2,00 mln EUR do poziomu odpowiednio 46,50 mln EUR i 33,00 mln EUR. Zysk przed opodatkowaniem (EBT) wzrósł o 2% do poziomu 33,05 mln EUR (w roku 2015: 32,52 mln). Ze względu na wyższą stawkę podatkową wynoszącą 27% wartość zysku na akcję spadła w skali roku o 9 centów do poziomu 0,92 EUR (w roku 2015: 1,01 EUR). W ubiegłym roku w związku ze zwrotem podatku w Hiszpanii wartość efektywnej stawki podatkowej wyniosła jedynie 18%.

Liczba zatrudnionych wzrasta do około 4900 osób

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Grupa GFT zatrudniała 4870 pracowników na pełnym etacie, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem (31 grudnia 2015 r.: 4050 osób). Wzrost liczby zatrudnionych wynika z rekrutacji dużej liczby nowych pracowników — przede wszystkich w centrach programistycznych firmy w Hiszpanii, Brazylii, Polsce i Kostaryce — jak również z przejęcia spółki Habber Tec Brazil mającej ponad 100 pracowników.

Rozwój w IV kwartale 2016 r.

W IV kwartale 2016 r. Grupa osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 108,28 mln EUR, co oznacza wzrost o 6% w ujęciu rok do roku (IV kw. 2015 r.: 102,03 mln EUR). Wskaźniki EBITDA i EBT w IV kwartale były niższe o 4% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniosły odpowiednio 12,77 mln EUR (IV kw. 2015 r.: 13,26 mln EUR) i 9,34 mln EUR (IV kw. 2015 r.: 9,77 mln EUR).

Inne istotne dane

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i papierów wartościowych wyniosła 62,29 mln EUR, czyli była o 15,31 mln EUR (a więc o 33%) wyższa od wartości z końca roku 2015 (31 grudnia 2015 r.: 46.98 mln EUR). Wysokość kapitału własnego wynosiła 115,90 mln EUR i była o 8,55 mln EUR (czyli o 7%) niższa niż na koniec roku 2015 (31 grudnia 2015 r.: 124,45 mln EUR). Na dzień 31 grudnia 2016 r. suma aktywów wynosiła 366,04 mln EUR, co stanowi wzrost o 39,23 mln EUR (czyli o 12%) w porównaniu z końcem ubiegłego roku (31 grudnia 2015 r.: 326,81 mln EUR). Wskaźnik kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 32% i był o 6 punktów procentowych niższy od wartości na koniec roku 2015 (31 grudnia 2015 r.: 38%).

Dywidenda

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r., rada dyrektorów spółki GFT Technologies SE postanowiła zaproponować dywidendę za rok finansowy 2016 w wysokości 0,30 EUR (w roku 2015: 0,30 EUR). Odpowiada to wypłacie dywidendy w wysokości 7,90 mln EUR (w roku ubiegłym: 7,90 mln EUR).

Perspektywy

W roku finansowym 2017 Grupa GFT spodziewa się dalszego rozwoju działalności. „Powinny pojawić się bodźce do dynamicznego wzrostu wynikające z rosnącej konieczności ograniczania kosztów oraz ze wzrostu konkurencji w sektorze bankowym. Instytucje finansowe muszą realizować projekty pozwalające poprawić efektywność ich działania i dokonać informatyzacji stosowanych procesów biznesowych” — powiedział Ulrich Dietz, dyrektor generalny spółki GFT. W roku 2017 oczekiwany jest wzrost przychodów do poziomu 450,00 mln EUR. W skali roku spodziewany jest wzrost zysku EBITDA do poziomu 48,50 mln EUR, a zysku EBT do 35,00 mln EUR.

Prognoza średnioterminowa opublikowana przez Grupę GFT w dniu 2 marca 2016 r. została potwierdzona. Przy założeniu, że popyt na rozwiązania umożliwiające spełnienie wymogów regulacyjnych pozostanie wysoki, a trend w zakresie cyfryzacji procesów biznesowych się utrzyma, Grupa GFT zamierza w średniej perspektywie zwiększyć przychody do poziomu 800,00 mln EUR, a marżę EBITDA do ok. 12% w 2020 r. W swoim planie biznesowym Grupa zakłada konsekwentny wzrost organiczny w wysokości ok. 10% rocznie, połączony z ukierunkowanymi przejęciami.

Szczegółowe wyniki można znaleźć w zakładce „Investor Relations” (Relacje inwestorskie) na stronie firmy GFT pod adresem http://www.gft.com/ir.

Powinny pojawić się bodźce do dynamicznego wzrostu wynikające z rosnącej konieczności ograniczania kosztów oraz ze wzrostu konkurencji w sektorze bankowym. Instytucje finansowe muszą realizować projekty pozwalające poprawić efektywność ich działania i dokonać informatyzacji stosowanych procesów biznesowych.”
Ulrich Dietz CEO
Ulrich Dietz

Key figures (IFRS, unaudited)

(ewentualne rozbieżności wynikają z różnic w zaokrągleniach)

mln EUR 2016 2015 %
Przychód 422.56 373.51 13%
EBITDA 46.77 44.56 5%
EBIT 34.85 34.23 2%
Zysk przed opodatkowaniem (EBT) 33.05 32.52 2%
Zysk netto w bieżącym roku 24.23 26.55 - 9%
Zysk na akcję (w EUR) 0.92 1.01 - 9%
Wskaźnik kapitału własnego w procentach 32
(31.12.2016)
38
(31.12.2015)
-
Liczba zatrudnionych na pełnym etacie na dzień 31 grudnia 4,870 4,050 20%

 

mln EUR Q4/2016 Q4/2015 %
Przychód 108.28 102.03 6%
EBITDA 12.77 13.26 - 4%
EBIT 9.45 10.38 - 9%
Zysk przed opodatkowaniem (EBT) 9.34 9.77 - 4%
Zysk netto w bieżącym okresie 6.15 11.11 - 45%
Zysk na akcję (w EUR) 0.23 0.42 - 45%
Wskaźnik kapitału własnego w procentach 32
(31.12.2016)
38
(31.12.2015)
-
Liczba zatrudnionych na pełnym etacie na dzień 31 grudnia 4,870 4,050 20%

Informacja prasowa: Wstępne wyniki na rok finansowy 2016

Grupa GFT informuje o uzyskaniu dwucyfrowego wskaźnika wzrostu w roku finansowym 2016

Najważniejsze wyniki na rok finansowy 2016 (przed audytem)

Skonsolidowane wyniki finansowe 2016 (przed audytem)

Informacja prasowa: Wstępne wyniki na rok finansowy 2016

Grupa GFT informuje o uzyskaniu dwucyfrowego wskaźnika wzrostu w roku finansowym 2016

Najważniejsze wyniki na rok finansowy 2016 (przed audytem)

Skonsolidowane wyniki finansowe 2016 (przed audytem)

Prezentacja analizy Wyników finansowych 2016