Konkurs GFT - Google Cloud Next - Regulamin

Regulamin konkursu GFT: Cloud Next 2021

I Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzania konkursu z nagrodami (dalej „Konkurs”) oraz zasady przyznawania nagród.
 2. Konkurs organizowany jest przez GFT Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 66, 90-118 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia W Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284121, NIP: 7251947829, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł (dalej zwaną „Organizatorem”), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: maciej.sopek@gft.com.
 3. Konkurs jest przeprowadzany na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.gft.com/pl/pl/index/o-nas/wydarzenia/2021/google-cloud-next-2021-z-gft/  (zwanej dalej: „Platformą”).
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, sponsorowany ani w jakikolwiek sposób wspierany przez portal Facebook.

 

II Zasady Konkursu

 

 1. Uczestnikiem/czką Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/czka”).
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytanie „Twoja ulubiona aplikacja/narzędzie w chmurze to: Twoja ulubiona aplikacja/narzędzie w chmurze to:” w specjalnym formularzu znajdującym się na Platformie. Odpowiedzi przesłane w innej formie i poza terminem Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 3. Zadanie konkursowe może zostać zrealizowane w terminie od 11. października 2021 r. do 22. października 2021 r. (czas trwania Konkursu).
 4. Uczestnik/czka może udzielić jednej odpowiedzi na pytanie. W przypadku udzielenia wielu odpowiedzi pod uwagę zostanie wzięta tylko pierwsza z nich.
 5. W Konkursie zostanie wyłonionych zostanie łącznie 50 odpowiedzi, których autorzy zostaną nagrodzeni.
 6. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo do:
  1. dyskwalifikacji zgłoszeń, które zostały nadesłane przez osoby, których tożsamość jest niemożliwa do ustalenia (np. wskutek podania nieprawdziwych dane osobowe);
  2. dyskwalifikacji Uczestników/czek, którzy udzielili odpowiedzi o charakterze wulgarnym, zawierającym treści rasistowskie, szowinistyczne, ksenofobiczne, nawołujące do nienawiści lub agresji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, religijnym, seksualnym lub w inny sposób dyskryminujące, a także wypowiedzi nawołujące do łamania prawa, spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających oraz w inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami, oraz niepełnoletnich, skutkującej usunięciem ich odpowiedzi.

 

III Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

 

 1. Laureat Konkursu wybierany jest decyzją Organizatora.
 2. Decyzja co do przyznania nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Uczestnik/czka może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę w ramach Konkursu.
 4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 7. dni od daty zakończenia Konkursu poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas zgłoszenia konkursowego dokonywanego za pośrednictwem formularza dostępnego w Platformie.
 5. Nagrodą w Konkursie jest bluza Google o wartości 180,81 zł brutto.
 1. Nagroda konkursowa może zostać wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

 

IV Wydawanie nagród

 

 1. Aby odebrać nagrodę Uczestnik/czka powinien zgłosić się do Organizatora w terminie do 3 dni od otrzymania wiadomości o wynikach Konkursu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora.
 2. Laureat nagrody powinien podać w wiadomości dane umożliwiające wysyłkę nagrody: imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu.
 3. Nagroda zostanie wysłana zwycięskiemu Uczestnikowi na koszt Organizatora Konkursu.
 4. Nagroda zostanie wysłana w terminie 21 dni od ogłoszenia wyników.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, które zostały podane w wiadomości do Organizatora Konkursu, lub ustawienia konta Uczestnika, które nie pozwalają na oznaczanie go pod postami.

 

V Postanowienia końcowe
 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11. października 2021 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa ufundowanie dodatkowych nagród, dodanie nowych kategorii w ramach Konkursu, wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu rozpoczęcia lub rozstrzygnięcia Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator zamieszcza na Stronie informację o jego zmianie, aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie zmiany oraz termin, od którego stosuje się zmianę.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu lub zmianę jego terminu.
 4. W przypadku odwołania Konkursu prawo do nagrody przysługuje jedynie osobom, które spełniły określone w § 2 ust. 2 zadanie do dnia jego anulowania.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Administrator danych osobowych

GFT Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Dane kontaktowe administratora

 • adres pocztowy: ul. Kilińskiego 66, 90-118 Łódź
 • adres e-mail: maciej.sopek@gft.com

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy (w szczególności umożliwienia Państwu udziału w Konkursie) lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym również dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
 • prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego  za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału uzyskania informacji (na podstawie wcześniej udzielonej przez Państwa zgody), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez takie podmioty jak:

 • podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe;
 • podmioty świadczące usługi hostingowe lub usługi chmury obliczeniowej;
 • podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej;
 • podmioty świadczące usługi typu Software as a Service, umożliwiające administratorowi komunikację wewnątrz organizacji oraz zarządzanie projektami i zadaniami związanymi z rekrutacją;
 • podmioty świadczące usługi typu Software as a Service, umożliwiające kontakt z Państwem.

Odbiorcy danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

W ramach świadczonych na naszą rzecz usług chmurowych Państwa dane osobowe mogą być transferowane do krajów trzecich, w szczególności USA. W takiej sytuacji transfer odbywa się z zachowaniem dodatkowych zabezpieczeń wynikających z RODO, w szczególności w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC).

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • nie dłużej niż przez czas trwania łączącej Państwa z administratorem umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową (który co do zasady wynosi trzy lata);
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji i o charakterze marketingowym drogą elektroniczną.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych
 • sprostowania i usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.